Materiały Zakazane

MATERIAŁY ZAKAZANE – to przede wszystkim:- materiały wybuchowe (amunicja, fajerwerki, broń palna),- materiały radioaktywne (uran, rad),- łatwopalna ciecz (paliwo, farby na bazie rozpuszczalników),- materiały żrące (kwas siarkowy, kwas solny),- gazy (butan, propan),- substancje toksyczne i zakaźne (tlenek węgla, gaz łzawiący),- inne materiały (azbest, materiały namagnesowane),- przesyłki zawierające alkohol, narkotyki, wyroby tytoniowe, leki lub środki psychotropowe,- przedmioty mające na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,- przesyłki zawierające dzieła sztuki, antyki, szkło, kamienie, porcelane i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, dokumenty, monety, karty kredytowe, książeczki czekowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,- szczątki ludzkie czy zwierzęce, zwierzęta żywe.