POLITYKA PRYWATNOŚCI

Najważniejsze dla nas jest Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja. Chcemy, abyś wiedział jak chronimy i wykorzystujemy i Twoje dane (w szczególności dane osobowe) i dane innych Usługobiorców, korzystających z naszego Serwisu www.migiem24.pl. Chcemy Cię także ostrzec przed zagrożeniami, jakie czyhają w Internecie i jak im zapobiegać. Zapoznaj się z naszą poniższą Polityką Prywatności. W razie wątpliwości pisz ([email protected]). Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu Migiem24 dostępnym na stronie pod adresem www.Migiem24.pl. Niezależnie poniżej przedstawiamy niektóre pojęcia używane w niniejszej Polityce Prywatności:

 1. Polityka prywatności - niniejsza Polityka prywatności
 2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przetwarzanie danych osobowych

Na początek pragniemy przybliżyć Ci informacje, których podania wymaga od nas art. 13 RODO. Znajdziesz je poniżej.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy spółką Formica Procreo Spółka z o.o. Nasz adres siedziby to Warszawa (02-797), ul. F. Klimczaka 5 lok 95. Jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000183205, REGON 015633140. Możesz się z nami skontaktować e-mailem: [email protected] lub pisząc na nasz adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 5 lok 95, 02-797 Warszawa. To my zbieramy Twoje dane i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

Mamy inspektora ochrony danych

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
adres do korespondencji: ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
e-mail: [email protected]

Jakie zbieramy dane osobowe?

Zbieramy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
 • numer NIP;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • numer rachunku bankowego.

Kiedy zbieramy dane osobowe?

 • Twoje dane osobowe jako Usługobiorcy/Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Serwisu, np. podczas:
 • rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta Klienta;
 • weryfikacji i identyfikacji Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania);
 • zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych;
 • realizacji zawartych umów o świadczenie usług;
 • korzystania z funkcjonalności Serwisu.

W jakich celach zbieramy dane osobowe?

Zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:

 • korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym zalogowania się do niego);
 • zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych, które zawierasz przy pomocy Serwisu;
 • przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów;
 • obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;
 • prowadzenie korespondencji z Tobą i innymi Usługobiorcami;
 • informowania o promocjach;
 • prowadzenia konkursów;
 • sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
 • sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
 • przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalanie Serwisu;
 • badania poziomu satysfakcji;
 • badań statystycznych;
 • celów archiwalnych;
 • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przetwarzamy również dane osobowe przekazane przez Klientów w celu realizacji Zlecenia (np. dane ich kontrahentów, dostawców). Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klientów w celu realizacji Zlecenia, regulują odrębne postanowienia porozumień zawartych z Klientami. Klienci powierzający nam dane osobowe są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą o ochronie danych osobowych i RODO) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.

Serwis posiada książkę adresową, w której możesz, tak jak wszyscy Klienci zapisywać nazwiska i adresy osób i firm do których często wysyłasz przesyłki. Te dane są własnością Klienta, a Migiem24 nie korzysta z tych danych, jeżeli Klient nie podał ich w Zleceniu. Migiem24 zapewnia poufność tych danych przez odpowiednie zabezpieczenie serwerów. Dostęp do tych danych jest możliwy tylko przez szyfrowane połączenie, po zalogowaniu unikalnym loginem i hasłem Klienta. Klient nie ma obowiązku korzystania z książki adresowej.

Z uwagi na ścisłą współpracę R2G Polska Sp. z o.o., powierzamy przetwarzanie danych osobowych Twoich i innych Usługobiorców, w celu realizacji Zleceń i Usług.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Twoich i innych Usługobiorców jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – np. podczas nadawania Przesyłki;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią – szerzej o nich poniżej.

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, informujemy Cię, że wynika to z następujących prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią:

 • dochodzenia roszczeń przysługujących nam i Operatorom logistycznym;
 • zaspokajania roszczeń kierowanych do nas lub obroną przed takimi roszczeniami;
 • marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych produktów i usług;
 • przesyłania danych osobowych w ramach grupy kapitałowej do wewnętrznych celów administracyjnych, w skład której wchodzi Migiem24, apaczka i PKWID.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych Usługobiorców korzystających z Serwisu. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

 • R2G Polska Sp. z o.o. - nasz partner;
 • wybrani przez Ciebie Operatorzy logistyczni, jak DPS, UPS, GEIS Cargo, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, Pallex, Arvato, Dazumi, InPost Kurier, EFEMES, GLS (a także ich podwykonawcy) – aktualny wykaz Operatorów logistycznych znajduje się w naszym Regulaminie, dostępnym na stronie www.Migiem24.pl. Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Tobą, odbiorcą, nadawcą Przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;
 • podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną serwisu Migiem24, między innymi firmy windykacyjne i kancelarie prawne, w szczególności Arvato, Kancelaria Adwokacka Huberta Maciąga (Al. Niepodległości 225/11, 02-087 Warszawa), Kancelaria MKZ Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawi(ul. Narbutta 19A, 00-001 Warszawa, Kancelaria Radcy Prawnego-Dominik Nowak (ul. Henryka Sienkiewicza 1B lokal 4b, 96-300 Żyrardów), Straetus Polska (ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa);
 • Biura Informacji Gospodarczej - w celu weryfikacji wiarygodności Twojej i innych Klientów;
 • banki, SKOK-i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań), w tym: Przelewy24 (DialCom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł) PayPro S.A. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł), PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449;
 • podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;
 • osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących serwisowi Migiem24 od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec serwisu Migiem24. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane do czasu wycofania zgody.

Znaj swoje prawa!

Pamiętaj, możesz:

 • żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
 • w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Bez pełnego adresu nie wyślesz prawidłowo Przesyłki. Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy – musimy bowiem wiedzieć z kim ją zawieramy. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy. W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z Twoim żądaniem, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem. Udzielenia informacji jest wolne od opłat, jednakże jeżeli Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

 • pobrać rozsądną opłatę albo
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomi Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

Zabezpieczenia i zagrożenia

Migiem24 zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, m.in. w tym celu komunikacja pomiędzy komputerem Usługobiorcy, a serwerem gdy Migiem24 zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

Migiem24 informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Migiem24 zidentyfikował następujące takie zagrożenia:

 • możliwość otrzymania spamu;
 • obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;
 • obecność i działanie robaków internetowych (worm);
 • możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;
 • możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);
 • piractwo;
 • sniffing;
 • możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;
 • czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
 • możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń, Usługobiorca powinien:

 • ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;
 • wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;
 • zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;
 • korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;
 • unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;
 • unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

Przetwarzanie innych danych. Cookies

Podczas wizyty Usługobiorcy na stronach internetowych Serwisu Migiem24 automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Usługobiorcy w tym w szczególności:

 • adres IP;
 • nazwa domeny;
 • typ przeglądarki;
 • typ systemu operacyjnego;
 • rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;
 • czas połączenia z Serwisem.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Migiem24 wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę.

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Usługobiorca, korzysta z Serwisu.

Stosowane przez Migiem24 Cookies są bezpieczne dla urządzenia Usługobiorcy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Usługobiorcy wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Usługobiorcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach Usługobiorcy.

Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Usługobiorcy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Usługobiorcy.

Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Dane zbierane automatycznie Migiem24 może wykorzystywać m.in. w następujących celach:

 • analiza zachowań Usługobiorców na stronach internetowych Serwisu;
 • uwierzytelniania Usługobiorcy w Serwisie i zapewnienia sesji Usługobiorcy w Serwisie;
 • utrzymania sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Migiem24;
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności;
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.