REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług przez firmę Formica Procreo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. F. Klimczaka 5 lok. 95, 02-797 Warszawa; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dl a m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000183205, REGON 015633140, właściciela serwisu internetowego www.migiem24.pl

 2. Użyte">http://www.Migiem24.pl">http://www.Migiem24.pl... w tym regulaminie określenia oznaczają:

  • Migiem24.pl – Formica Procreo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. F. Klimczaka 5 lok. 95,

  • 02-797 Warszawa; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dl a m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000183205, REGON 015633140.

  • Strona internetowa – witryna http://www.migiem24.pl, wraz z podstronami,

  • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji na Stronie internetowej,

  • Operator logistyczny – partner biznesowy Migiem24.pl, świadczący usługi logistyczne na stronie internetowej,

  • Usługa – usługa Operatora logistycznego, dostępna na Stronie internetowej,

  • Zlecenie – skutecznie wypełniony formularz na Stronie internetowej, zakończony wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania Usługi.

  • Odbiorca przesyłki – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku ze Zleceniem Usługi przez Klienta adresowana jest Przesyłka,

  • Przesyłka – list, paczka, paleta objęta Usługą,

  • List przewozowy – mający moc prawną dokument stanowiący potwierdzenie prawidłowo złożonego Zlecenia,

  • Cennik – cennik Usług dostępny dla zalogowanych Klientów w „Panelu klienta” w zakładce „Cennik” opublikowany na Stronie internetowej.

 3. Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.

 4. Każdorazowe zamówienie Usługi na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminów, Ogólnych Warunków świadczenia Usług, Ogólnych Warunków Spedycyjnych, Przewodnikach po usługach i innych) opisujących zasady świadczenia usług przez Operatora logistycznego, którego Usługa została wybrana. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach internetowych należących do Operatorów logistycznych.

§2 Rejestracja, dostęp i korzystanie ze Strony internetowej.

 1. Dostęp do Usług jest możliwy tylko dla Klientów. Aby zostać Klientem należy się zarejestrować na Stronie internetowej.

 2. Migiem24.pl ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta zarejestrowanego Klienta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Klienta zasad opisanych w niniejszym regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez Klienta działań narażających Migiem24.pl na szkodę.

 3. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Migiem24.pl.

 4. Wszelkie Usługi zlecone po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

 5. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usług generowane oraz udostępniane są Klientowi w formie elektronicznej do wydruku na Stronie internetowej.

§3 Ogólne warunki świadczenia Usług przesyłki

 1. Usługi przesyłki świadczone są przez Migiem24 przy pomocy Operatora logistycznego, wybranego przez Klienta podczas składania Zlecenia na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z Regulaminem wybranego Operatora logistycznego. Regulamin Operatora logistycznego reguluje warunki przyjmowania i doręczania Przesyłek.

 2. Dla potrzeb tego Regulaminu wszędzie, gdzie w Regulaminach Operatorów logistycznych mowa o nadawcy lub zleceniodawcy rozumiemy przez to Klienta opisanego w §1 ust. 2.

 3. Złożenie Zlecenia przez Klienta jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania aktualnego Cennika oraz warunków świadczenia Usług przesyłki określonych w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo przed rozpoczęciem korzystania z Usługi przesyłki Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Operatora logistycznego wybranego przez Klienta, który ma świadczyć Usługę Przesyłki.

 4. Usługi będą wykonywane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach, w których usługi doręczania Przesyłek świadczą Operatorzy logistyczni. Każdorazowo Klient ma możliwość sprawdzenia aktualnej listy krajów, o których mowa w zdaniu poprzednim podczas składania zamawiania Usługi przesyłki za pomocą Serwisu.

 5. Migiem24 świadczy Usługi przesyłki w obrocie międzynarodowym na zasadach wynikających z Międzynarodowych przepisów prawa oraz Regulaminów Operatorów logistycznych. Usługi będą wykonywane w krajach, w których usługi doręczania Przesyłek świadczą Operatorzy logistyczni.

 6. Do usług z ust. 5 stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, jeżeli Międzynarodowe przepisy prawa nie stanowią inaczej, w szczególności w zakresie zasad ponoszenia odpowiedzialności na niewykonanie i nienależyte wykonanie Usług, zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

§4 Zawieranie umów

 1. Zawarcie Umowy jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu na Konto Klienta. Zasady rejestracji Klientów określa Regulamin i Polityka Prywatności.

 2. Ofertę zawarcia Umowy Klient składa poprzez wypełnienie formularza umożliwiającego wysłanie Przesyłki dostępnego w Serwisie.

 3. Podczas wypełniania formularza Klient zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym podania informacji niezbędnych do nadania Przesyłki, w tym obowiązkowo:

  • kraju nadania i odbioru Przesyłki,

  • wymiarów i wagi Przesyłki,

  • deklaracji,czy Przesyłka jest niestandardowa,

  • wskazania zawartości Przesyłki,

  • wskazania Operatora logistycznego,

  • adresu odbioru Przesyłki,

  • adresu nadania Przesyłki,

  • sposobu nadania Przesyłki,

  • deklaracji, czy Przesyłka posiada cechy kwalifikujące ją jako Przesyłkę pocztową oraz czy zawiera korespondencję.

 4. Podając zawartość Przesyłki, Klient ma możliwość zadeklarowania wartości Przesyłki, Deklarowana wartość nie powinna przewyższać rzeczywistej wartości Przesyłki.

 5. W obrocie krajowym możliwość zadeklarowania wartości Przesyłki z ust. 4 istnieje, jeżeli wartość przewożonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika

 6. W obrocie międzynarodowym Klient może zadeklarować w liście przewozowym za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku wartość Przesyłki do wysokości wskazanej w Regulaminie Operatora logistycznego wybranego podczas składania Zlecenia.

 7. W przypadku braku deklaracji z ust. 6, wysokość odszkodowania za zaginięcie lub uszkodzenie Przesyłki jakie wypłaci Migiem24 określa się zgodnie z Międzynarodowymi przepisami prawa, w szczególności Konwencji CMR.

 8. Podczas wypełnienia formularza Klient może zdecydować o wyborze usług dodatkowych. Dostępne usługi dodatkowe zależne są każdorazowo od bieżącej oferty i prezentowane w formularzu podczas składania Zlecenia. Mogą być to m.in.:

  • deklaracja wartości Przesyłki,

  • pobranie (opłata przy doręczeniu, COD),

  • zwrot dokumentów,

  • dostawy w sobotę,

  • dostawy w określonych godzinach.

 9. Wybierając usługi dodatkowe, podczas wypełniania formularza, Klient zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym podania informacji dotyczących:

  • w przypadku deklaracji wartości Przesyłki: wartości Przesyłki,

  • w przypadku pobrania: kwoty pobrania.

 10. Wypełniając formularz Klient ma możliwość zażądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przesyłki przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. W przypadku wyrażenia takiego żądania, po spełnieniu świadczenia przez Migiem24 Konsument traci prawa do odstąpienia od Umowy.

 11. Podanie nieprawidłowych danych może spowodować odmówienie odbioru Przesyłki przez kuriera, naliczenie opłat, w tym opłat dodatkowych zgodnie z Cennikiem obowiązującym w momencie złożenia Zlecenia. W przypadku Usług nieobjętych Cennikiem serwisu Migiem24 obowiązywać będzie cennik standardowy Operatora logistycznego.

 12. Wypełniony formularz Klient przesyła do serwisu Migiem24, która sprawdza jego poprawność oraz przy współpracy z Operatorem logistycznym weryfikuje możliwość wykonania Umowy na warunkach wskazanych przez Klienta w formularzu.

 13. Akceptacja oferty Klienta następuje poprzez wygenerowanie listu przewozowego. Z chwilą wygenerowania listu przewozowego następuje zawarcie Umowy na warunkach wskazanych w ofercie. Klient ma dostęp do wygenerowanych listów na Koncie Klienta.

 14. W przypadku braku akceptacji warunków oferty przedstawionej przez Klienta jest on niezwłocznie informowany przez Migiem24 poprzez odpowiedni komunikat.

 15. Klient zawierając Umowę wyraża zgodę na otrzymywania informacji i oświadczeń kierowanych przez Migiem24 osobiście do niego, jak również na wysyłanie przez Klienta oświadczeń, zgód do Migiem24 za pomocą trwałych elektronicznych nośników danych, jak np. e-mail lub wiadomości umieszczane w Koncie Klienta.

 16. Klient wypełniając formularz ma możliwość zażądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przesyłki przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

§ 5 Nadanie i odbiór Przesyłki

 1. Nadając Przesyłkę podczas wypełniania formularza Klient decyduje, czy Przesyłka zostanie osobiście doręczona do wybranego punktu nadania, czy odebrana (przyjęta do przyjęta do przewozu i doręczenia) przez kuriera pod adresem wskazanym w formularzu. Klient może również określić termin odebrania Przesyłki podczas składania Zlecenia Przesyłki w Serwisie, jeżeli taką opcję gwarantuje wybrany przez Klienta Operator logistyczny.

 2. Nadając Przesyłkę podczas wypełniania formularza Klient decyduje, czy Przesyłka zostanie osobiście odebrana z wybranego punktu odbioru przez Odbiorcę, czy dostarczona przez kuriera pod adres wskazany w formularzu.

 3. Punkty odbioru i punkty nadania są wskazane na formularzu składania Zlecenia w momencie wyboru usługi nadania lub odbioru w Punkcie odbioru lub Punkcie nadania. Opcja ta jednak dotyczy jedynie wybranych Operatorów logistycznych, np. Poczty Polskiej i UPS.

 4. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest Przesyłka, do której Klient dołączył nalepkę adresowaną w postaci listu przewozowego. W tym celu Klient zobowiązany jest wydrukować wygenerowany w Serwisie list przewozowy. W przypadku braku wydrukowanego listu przewozowego wygenerowanego w systemie oraz wypełnienia ręcznego listu przewozowego przez kuriera, poza opłatą za Usługę wynikającą z wyceny zostanie doliczona dodatkowo dopłata zgodna z Cennikiem.

 5. Przed nadaniem Przesyłki Klient zobowiązuje się do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie własnej Przesyłki oraz innych przesyłek przewożonych przez Operatora logistycznego. Wytyczne dotyczące pakowania są dostępne na stronach www Operatorów logistycznych. Nieprawidłowe zapakowanie (w tym sprzecznie z zasadami pakowania danego Operatora logistycznego) zwalnia Migiem24 od odpowiedzialności za uszkodzenie Przesyłki nadanej przez Konsumenta, w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 6. Klient zobowiązuje się, iż Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wymienionych w ust. 7 oraz w Regulaminach Operatorów logistycznego. W przypadku naruszenia przedmiotowego obowiązku, Klient ponosi wszelką oraz wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje przedmiotowego naruszenia.

 7. Do przemieszczania i doręczania nie są przyjmowane Przesyłki wskazane w Regulaminach Operatorów logistycznych w szczególności:

  • Przesyłki zawierające: zwłoki lub szczątki ludzkie, napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, narkotyki, skóry zwierząt (niedomowych), futra, towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto, srebro, kość słoniowa i produkty z kości słoniowej, znaczki pocztowe o wysokiej wartości), gotówkę i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, towary/materiały niebezpieczne, broń palna, żywe zwierzęta, rośliny i nasiona, towary łatwo psujące się, materiały pornograficzne, bagaż pozostawiony bez opieki oraz inne rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów międzynarodowych, których stroną jest Polska;

  • Przesyłki zawierające rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Operatora logistycznego lub warunki drogowe danej gałęzi transportu:

   • nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,

   • spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych,

  • Przesyłki zawierające rzeczy niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych,

  • Przesyłki zawierające towary o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).

 8. Do przemieszczania i doręczania nie są przyjmowane Przesyłki wskazane w Regulaminach Operatorów Przyjęcie Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie stanowi potwierdzenia ze strony serwisu Migiem24 że jej zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne z umową, Regulaminem.

 9. Migiem24 lub działający w jej imieniu Operator logistyczny ma prawo:

  • w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka może spowodować uszkodzenie innych Przesyłek lub mienia, zażądać jej otwarcia przez Klienta, a w przypadku gdy wezwanie Odbiorcy do otwarcia Przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, zabezpieczyć Przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego,

  • w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadomić niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymać i zabezpieczyć Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby,

  • w uzasadnionych przypadkach zażądać od Klienta lub Nadawcy otwarcia Przesyłki w celu sprawdzenia, czy jej zawartość odpowiada warunkom określonym w Regulaminie i w przepisach powszechnie obowiązujących,

  • odmówić przyjęcia Przesyłki, jeśli nie spełnia warunków określonych w Regulaminie jeżeli jej przyjęcie i przewóz są zabronione na podstawie odrębnych przepisów.

 10. Klient powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich środków i zasobów, niezbędnych do odbioru Przesyłki.

 11. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, kurier działający na zlecenie serwisu Migiem24 lub Operatora logistycznego nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Migiem24 nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej Przesyłki bez specjalnych urządzeń.

 12. Klient poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Operatora logistycznego.

 13. Klient przyjmuje do wiadomości, że każdy Operator logistyczny może mieć własne, szczegółowe wytyczne dotyczące pakowania Przesyłek, zawarte w Regulaminie Operatora logistycznego, wybranego podczas składania Zlecenia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 14. Przesyłki doręcza się za pokwitowaniem odbioru po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do jej odbioru. Za pokwitowanie odbioru uważa się czytelny podpis Odbiorcy i datę odbioru. W przypadku odmowy złożenia czytelnego podpisu i wylegitymowania się odbiorcy kurier może odmówić wydania Przesyłki.

 15. W przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia Przesyłki, Przesyłka jest zwracana do Nadawcy.

 16. W przypadku nadania Przesyłki za pobraniem (COD), Migiem24 zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek wskazany przez Klienta, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania stosownej wpłaty od Operatora logistycznego. Migiem24 może zatrzymać sumę pobrania ze zdania poprzedniego dokonując potrącenia jej z zadłużeniem Klienta, na co Klient wyraża zgodę.

 17. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki, podlega ona niezwłocznie zwrotowi do Nadawcy, ust. 19 i 20 stosuje się odpowiednio.

 18. Przesyłkę, której nie można doręczyć Odbiorcy, a przy jej zwracaniu nie można doręczyć tej Przesyłki do Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu, a także z powodu odmowy przyjęcia Przesyłki zwracanej, traktuje się jako niedoręczalną i podlega ona likwidacji zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminach Operatorów logistycznych.

 19. Zwrot Przesyłki, której doręczenie nie jest możliwe, w szczególności w przypadku gdy Odbiorca odmówił przyjęcia Przesyłki lub Przesyłka zawiera przedmioty zabronione, podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

 20. W przypadku Przesyłki zawierającej towary niewspólnotowe w rozumieniu przepisów prawa celnego, zwrot do Nadawcy, wymaga dopełnienia formalności celnych.

 21. Opłatę z ust. 19 oraz koszty formalności celnych z ust. 20 pokrywa Klient, nadający Przesyłkę. W przypadku odmowy uiszczenia opłat i kosztów ze zdania poprzedniego Przesyłka może ulec likwidacji.

 22. Klient może zostać obciążony dodatkową opłatą za niestandardową Przesyłkę, naliczoną zgodnie z Cennikiem, w przypadku gdy Przesyłka:

  • posiada nieregularne kształty (np. nie jest prostopadłościanem, ma kształt tuby itp.) – w wyniku czego może zostać uznana za niesortowalną, lub

  • jest oznaczona, np. naklejkami uwaga szkło, kruche lub owinięta w folię stretch, w wyniku czego może być sortowana ręcznie.

 23. Regulamin Operatora logistycznego (w szczególności UPS) może przewidywać, iż doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania), przy czym obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu). Dla każdej Przesyłki doręczanej pod adres prywatny zastosowanie ma dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Opłatą tą Klient może być obciążony w ramach dopłaty już po doręczeniu Przesyłki, jeżeli okaże się, że Przesyłka została doręczona na adres prywatny zdefiniowany w ww. sposób.

§6 Ceny Usług i warunki płatności

 1. Migiem24 świadczy Usługi przesyłki odpłatnie.

 2. Płatność Ceny za Usługę może być dokonywania w systemie prepaid.

 3. System prepaid oparty jest na zasadzie przedpłaty za świadczone Usługi. Jest on dostępny dla Klientów, którzy nie podpisali Umowy o świadczenie usług.

 4. Za wszystkie zrealizowane Usługi przesyłki Migiem24 naliczy opłaty, zgodnie z wyceną dokonaną na podstawie obowiązującego w momencie złożenia Zlecenia Cennika albo zawartą pisemną Umową o współpracy. Przed złożeniem Zlecenia Klient jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji aktualnego Cennika. Wycena ze zdania pierwszego wyświetlana jest Klientowi w Serwisie w zależności od parametrów wskazanych przez Klienta podczas wypełnienia formularza. W przypadku, gdy Przesyłka będzie posiadała inne wymiary niż wskazane przez Klienta, w szczególności w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych wymiarów Przesyłki lub jej nietypowego kształtu, Klient może zostać obciążony dodatkową opłatą oraz kosztem usług dodatkowych zgodnie z Cennikiem i Regulaminami Operatorów Logistycznych.

 5. Jeżeli dana usługa nie jest wyszczególniona w Cenniku, Klienta obowiązuje cennik Operatora logistycznego opublikowany na jego stronie www. Te strony to https://www.dpd.com.pl/, http://www.ups.com/, http://geis.pl/, http://fedex.com/pl/, http://poczta-polska.pl/, https://twoj.inpost.pl, http://www.tnt.com/express/pl/ http://dhl.pl/, https://inpost.pl/, https://gls-group.eu/PL/pl/home odpowiednio dla DPD, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, InPostKurier, GLS.

 6. W przypadku gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości ceny Usługi przesyłki, Klient jest informowany o sposobie, w jaki będą ona obliczana.

 7. Migiem24 zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże zmiany Cennika mają zastosowanie tylko do zleceń Usług przesyłki złożonych po opublikowaniu nowego Cennika.

 8. Migiem24 oświadcza, że jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.

§7 Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Usługi przesyłki

 1. Migiem24 ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie Przesyłki na zasadach przewidzianych w Prawie przewozowym, a w przypadku usług międzynarodowych również zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi przepisami prawa.

 2. Migiem24 nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały:

  • wskutek siły wyższej,

  • z przyczyn występujących po stronie Klienta, Nadawcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą serwisu Migiem24,

  • z powodu naruszenia przez Klienta lub Odbiorcy przepisów prawa, niniejszego Regulaminu lub Umowy o współpracy,

  • z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.

  • z innych przyczyn wskazanych w Prawie przewozowym, wyłączających odpowiedzialność serwisu Migiem24.

 3. Migiem24 powołując się na jedną z wymienionych w ust. 2 przyczyn przedstawia dowód jej wystąpienia.

 4. Migiem24 jest zwolniona od odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:

  • nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu (w tym wskazanych w § 5 ust. 7) lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez Klienta lub Nadawcę tych warunków;

  • braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;

  • szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;

  • ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Klienta, Nadawcę lub Odbiorcę;

  • przewozu Przesyłek, które zgodnie z przepisami lub Umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

 5. Jeżeli Migiem24 na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 4, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła.

 6. Przyjęcie Przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy serwisu Migiem24 lub Operatora logistycznego;

  • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa serwisu Migiem24 lub operatora logistycznego;

  • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Odbiorca stwierdził po przyjęciu Przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

  • być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

 7. Uprawnionemu przysługuje odszkodowanie za utratę lub ubytek Przesyłki. Jego wysokość nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:

  • ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo

  • ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania Przesyłki do przewozu bądź

  • wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.

 8. W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 7, wysokość tę ustala rzeczoznawca.

 9. W razie utraty Przesyłki z deklarowaną wartością należy się odszkodowanie w wysokości deklarowanej, a w razie ubytku - w odpowiedniej części, chyba że Migiem24 udowodni, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną w sposób określony w ust. 7.

 10. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości.

 11. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 10, nie może jednak przewyższać kwoty odszkodowania przysługującego za:

  • utratę całej Przesyłki, jeżeli doznała ona obniżenia wartości wskutek uszkodzenia;

  • ubytek tej części Przesyłki, która doznała obniżenia wartości wskutek uszkodzenia;

 12. Oprócz odszkodowań określonych w ust. 9-11 Migiem24 jest obowiązana zwrócić przewoźne i inne koszty związane z przewozem Przesyłki:

  • w razie utraty - w pełnej wysokości;

  • w razie ubytku - w odpowiedniej części;

  • w razie uszkodzenia - w wysokości odpowiadającej procentowi obniżenia wartości Przesyłki wskutek uszkodzenia.

 13. Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w Przesyłce, Migiem24 jest obowiązany do zapłacenia odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego.

 14. Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała również szkoda w Przesyłce, odszkodowanie ustalone według przepisów ust 10-11 przysługuje niezależnie od odszkodowania określonego w ust. 13.

 15. Odszkodowanie za szkody spowodowane utratą, niewykorzystaniem lub nienależytym wykorzystaniem przez Migiem24 dokumentów oddanych mu przez Nadawcę lub Klienta nie może przewyższać wysokości poniesionych strat.

 16. Przewidziane w ustawie ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa serwisu Migiem24.

 17. Wypłata przez Operatora logistycznego odszkodowania zwalnia Migiem24 z odpowiedzialności wypłaty odszkodowania do wysokości odszkodowania wypłaconego przez Operatora logistycznego.

 18. W obrocie międzynarodowy przypadku braku deklaracji wartości Przesyłki lub niezadeklarowania specjalnego interesu w jego dostawie, wysokość odszkodowania za zaginięcie lub uszkodzenie Przesyłki jakie wypłaci Migiem24 regulują Międzynarodowe przepisy prawa, w szczególności Konwencja CMR.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Migiem24 ustala następujące zasady sprawdzenia stanu Przesyłki:

  • ustalenia stanu Przesyłki dokonuje się protokolarnie w czasie przewozu lub po jego zakończeniu w celu określenia zakresu szkody, jeżeli nastąpiło naruszenie stanu Przesyłki;

  • jeżeli przed wydaniem Przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, ustala się niezwłocznie protokolarnie stan Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody;

  • jeżeli po wydaniu Przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ustala się stan przesyłki na żądanie Odbiorcy zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru Przesyłki;

  • protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Przesyłki. Jeżeli Uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego, Migiem24 lub Operator logistyczny stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu;

  • jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez Migiem24 lub Operatora logistycznego, uprawniony ponosi opłaty określone w Cenniku. W przypadku, gdy Cennik nie zawiera opłat ze zdania poprzedniego, zastosowanie ma Cennik Operatora logistycznego wybranego podczas składania Zlecenia;

  • w razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez Migiem24 lub Operatora logistycznego w porozumieniu z uprawnionym. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy podnoszone na zasadach wynikających z pkt 5;

  • formę sporządzenia protokołu ustala Operator logistyczny, wybrany przez Klienta podczas składania Zlecenia Przesyłki.

 2. Klient może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przesyłki w formie:

  1. pisemnej w biurze serwisu Migiem24 przy ul. Klimczaka 5 lok 95, 02-797 Warszawa (będącym jednostką organizacyjną właściwą do załatwienia reklamacji);

  2. dokumentowej – z wykorzystaniem poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres [email protected]

 3. Migiem24 potwierdza wpływ reklamacji złożonej w formie, o której mowa w:

  • ust. 2 pkt 1 - niezwłocznie;

  • ust. 2 pkt 2 - w terminie 7 dni od dnia jej wpływu;

 4. Klient może złożyć reklamację do serwisu Migiem24 nie później niż w terminie roku od dnia, w którym zaistniało zdarzenie uzasadniające jej złożenie, za wyjątkiem reklamacji związanej ze zwłoką w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia Przesyłki – którą to reklamację powinien złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym zaistniało zdarzenie uzasadniające jej złożenie.

 5. Reklamacja przesłana do serwisu Migiem24 powinna zawierać:

  • nazwę i adres siedziby serwisu Migiem24 i Operatora logistycznego;

  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

  • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

  • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

  • numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;

  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

 6. Do reklamacji z ust. 6 powinny być dołączone list przewozowy, protokół z ust. 1 oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

 7. Złożenie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oznacza zgodę na otrzymywanie dalszej dokumentacji (odpowiedzi na reklamację, wezwań do uzupełnień) od serwisu Migiem24 w formie elektronicznej, chyba, że Klient w treści reklamacji umieści żądanie udzielenia odpowiedzi lub doręczania wezwań w formie pisemnej na wskazany adres zamieszkania lub siedziby.

 8. Uprawniony, który złożył reklamację w formie pisemnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, może zażądać udzielenia odpowiedzi na reklamację lub doręczenia wezwania z ust. 13 z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

 9. W trakcie rozpatrywania reklamacji Klient jest obowiązany powiadomić Migiem24 o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby, adresu poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji elektronicznej. W przeciwnym razie doręczenia odpowiedzi na reklamację i wezwań, dokonane na dotychczasowy adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wykorzystanych do złożenia reklamacji uznaje się za skuteczne.

 10. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zaleca się stosowanie przez Klientów procedur reklamacyjnych Operatora logistycznego, wybranego do realizacji Usługi przesyłki. W razie sprzeczności procedur opisanych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Operatora logistycznego pierwszeństwo mają procedury Operatorów logistycznych dostępne na stronach www Operatorów logistycznych.

 11. Migiem24 może powierzyć rozpatrzenie reklamacji Operatorowi logistycznemu, który został wybrany przez Klienta do wykonania Usługi przesyłki.

 12. Migiem24 przy współpracy z Operatorem logistycznym niezwłocznie rozpatrzy reklamację, a o wynikach postępowania reklamacyjnego powiadomi nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do serwisu Migiem24. Przez udzielenie odpowiedzi na reklamację należy rozumieć nadanie jej przesyłką pocztową rejestrowaną za potwierdzeniem odbioru albo wysłanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poprzez zamieszczenie jej na Koncie klienta w zakładce Reklamacje). Oryginałów dokumentów uzyskanych od Klienta są mu zwracane najpóźniej w dniu udzielenia odpowiedzi na reklamację przesyłką rejestrowaną.

 13. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 4-5, Migiem24 lub Operator logistyczny wzywa reklamującego nie później niż w okresie 14 dni od dnia jej wpływu, gdy jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, aby usunął braki w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację biegnie od dnia otrzymania przez Migiem24 lub Operatora logistycznego uzupełnionej reklamacji. W przypadku wezwań wysyłanych drogą pocztową winny być one nadawane przesyłką rejestrowaną za potwierdzeniem odbioru.

 14. Odpowiedź serwisu Migiem24 na reklamację powinna zawierać:

  • nazwę i adres siedziby serwisu Migiem24 i Operatora logistycznego;

  • informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji;

  • uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części);

  • w przypadku przyznania odszkodowania - uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

  • w przypadku zwrotu należności - określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

  • pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu;

  • informację o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału przez Migiem24 w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.

  • podpis uprawnionej osoby (nie dotyczy reklamacji składanych elektronicznie).

 15. Do odpowiedzi na reklamacje Migiem24 może załączyć odpowiedź na reklamację Operatora logistycznego lub ubezpieczyciela, jednakże ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy handlowej zastrzega sobie prawo odmowy przesłania całości lub części ww. odpowiedzi.

 16. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

 17. W przypadku złożenia odwołania przez Klienta od nieuwzględnionej w całości lub części reklamacji Migiem24, w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania, może zmienić rozstrzygnięcie, gdy dokonano błędnej oceny stanu faktycznego albo gdy zostały ujawnione nowe, istotne dla sprawy okoliczności, które nie były wcześniej znane. Brak odpowiedzi na odwołanie nie oznacza uwzględnienia odwołania.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu usług pocztowych, które stanowi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 2. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy będącym konsumentem Klientem - nadawcą albo adresatem a serwisem Migiem24 prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres głównej siedziby: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), na wniosek adresata, nadawcy albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta W ramach powyższego postępowania mogą być rozstrzygane konsumenckie pomiędzy konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP lub innego niż RP państwa członkowskiego UE a serwisem Migiem24. Wniosek o wszczęcie postępowania można wnieść w postaci papierowej lub drogą elektroniczną.

 3. W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez konsumenta, Migiem24 informuje reklamującego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

§10 Ustawowe prawo zastawu

 1. Serwisowi Migiem24.pl przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze Zlecenia Usługi.

 2. Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka znajduje się w dyspozycji Migiem24.pl, Operatora logistycznego, u osoby która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności podlegają zapisom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w tym przepisom wykonawczym do przedmiotowych ustaw).

 2. Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Polityka prywatności

 1. Najważniejsze dla nas jest Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja. Chcemy, abyś wiedział jak chronimy i wykorzystujemy i Twoje dane (w szczególności dane osobowe) i dane innych Usługobiorców, korzystających z naszego Serwisu www.migiem24.pl. Chcemy Cię także ostrzec przez zagrożeniami, jakie czyhają w Internecie i jak im zapobiegać. Zapoznaj się z naszą poniższą Polityką Prywatności. W razie wątpliwości dzwoń (22 125 49 99) lub pisz ([email protected]). Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

§2 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na początek pragniemy przybliżyć Ci informacje, których podania wymaga od nas art. 13 RODO. Znajdziesz je poniżej:

 2. Kim jesteśmy? – jesteśmy spółką Formica Procreo Spółka z o.o. Nasz adres siedziby to Warszawa (02-797), ul. F. Klimczaka 5 lok 95. Jesteśmy wpisani do do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000183205, REGON 015633140. Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu 22 125 49 99, e-mailem: [email protected] lub pisząc na nasz adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 5 lok 95, 02-797 Warszawa. To my zbieramy Twoje dane i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

 3. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

 4. Mamy inspektora ochrony danych –dane kontaktowe do niego: adres do korespondencji: ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, e-mail: [email protected]

 5. Jakie dane osobowe zbieramy? - zbieramy takie dane osobowe jak:

  • imię i nazwisko;

  • adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;

  • numer NIP;

  • numer telefonu;

  • adres e-mail;

  • numer rachunku bankowego.

 6. Kiedy je zbieramy? - Twoje dane osobowe jako Usługobiorcy/Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Serwisu, np. podczas:

  • rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta Klienta;

  • weryfikacji i identyfikacji Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania);

  • zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych;

  • realizacji zawartych umów o świadczenie usług z pkt 3 powyżej;

  • korzystania z funkcjonalności Serwisu.

 7. Dlaczego zbieramy dane? – zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:

  • korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym zalogowania się do niego);

  • zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych, które zawierasz przy pomocy Serwisu;

  • przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług z pkt 2 powyżej, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów;

  • obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;

  • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

  • prowadzenie korespondencji z Tobą i innymi Usługobiorcami;

  • informowania o promocjach;

  • prowadzenia konkursów;

  • sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;

  • sporządzania dokumentacji zawieranych umów;

  • przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalanie Serwisu;

  • badania poziomu satysfakcji;

  • badań statystycznych;

  • celów archiwalnych;

  • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 8. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Twoich i innych Usługobiorców jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – np. podczas nadawania Przesyłki;

  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią – szerzej o nich poniżej.

 9. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, informujemy Cię, że wynika to z następujących prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią:

  • dochodzenia roszczeń przysługujących nam i Operatorom logistycznym;

  • zaspokajania roszczeń kierowanych do nas lub obroną przed takimi roszczeniami;

  • marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych produktów i usług;

  • przesyłania danych osobowych w ramach grupy kapitałowej do wewnętrznych celów administracyjnych, w skład której wchodzi Migiem24, apaczka i PKWID.

 10. Kto będzie odbiorcą danych? - szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych Usługobiorców korzystających z Serwisu. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

  • R2G Polska Sp. z o.o. - nasz partner;

  • wybrani przez Ciebie Operatorzy logistyczni, jak DPS, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, Arvato, Dazumi, InPost Kurier, EFEMES, GLS (a także ich podwykonawcy) – aktualny wykaz Operatorów logistycznych znajduje się w naszym Regulaminie, dostępnym na stronie www.Migiem24.pl. Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Tobą, odbiorcą, nadawcą Przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;

  • podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną serwisu Migiem24, między innymi firmy windykacyjne i kancelarie prawne, w szczególności Arvato, Kancelaria Adwokacka Huberta Maciąga (Al. Niepodległości 225/11, 02-087 Warszawa), Kancelaria MKZ Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawi(ul. Narbutta 19A, 00-001 Warszawa, Kancelaria Radcy Prawnego-Dominik Nowak ( ul. Henryka Sienkiewicza 1B lokal 4b, 96-300 Żyrardów), Straetus Polska (ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa)

  • Biura Informacji Gospodarczej - w celu weryfikacji wiarygodności Twojej i innych Klientów;

  • banki, SKOK-i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań), w tym: Przelewy24 (DialCom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł) PayPro S.A. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł), PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449;

  • podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;

  • osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

 11. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 12. Jak długo przechowujemy Twoje dane? – Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących serwisowi Migiem24 od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec serwisu Migiem24. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat.

 13. Znaj swoje prawa! Pamiętaj, możesz:

  • żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Danych osobowych użytych do złożenia Zleceń i zawarcia Umów nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów;

  • wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;

  • w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

 14. Pamiętaj! - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Bez pełnego adresu nie wyślesz prawidłowo Przesyłki. Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy – musimy bowiem wiedzieć z kim ją zawieramy.

 15. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 16. W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.

 17. W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z żądaniem z ust. 16, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem.

 18. Udzielenia informacji zgodnie z ust. 16 i 17 jest wolne od opłat, jednakże jeżeli Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

  • pobrać rozsądną opłatę albo

  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 19. W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomi Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

 20. Przetwarzamy również dane osobowe przekazane przez Klientów w celu realizacji Zlecenia (np. dane ich kontrahentów, dostawców). Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klientów w celu realizacji Zlecenia, regulują odrębne postanowienia porozumień zawartych z Klientami. Klienci powierzający nam dane osobowe są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa. Klienci ze zdania poprzedniego, są także zobowiązani uzyskać zgodę osób, od których zbierają dane osobowe, na powierzenie przetwarzania tych danych serwisowi Migiem24 oraz o przekazać im informacje zawarte w niniejszym paragrafie, w tym o sposobie, celu, zakresie i okresie przetwarzania danych przez Migiem24, prawach osób których dane są przetwarzane oraz kręgu podmiotów, którym Migiem24 podpowierza te dane.

 21. Serwis posiada książkę adresową, w której możesz, tak jak wszyscy Klienci zapisywać nazwiska i adresy osób i firm do których często wysyłasz przesyłki. Te dane są własnością Klienta, a Migiem24 nie korzysta z tych danych, jeżeli Klient nie podał ich w Zleceniu. Migiem24 zapewnia poufność tych danych przez odpowiednie zabezpieczenie serwerów. Dostęp do tych danych jest możliwy tylko przez szyfrowane połączenie, po zalogowaniu unikalnym loginem i hasłem Klienta. Klient nie ma obowiązku korzystania z książki adresowej.

 22. Z uwagi na ścisłą współpracę R2G Polska Sp. z o.o., powierzamy przetwarzanie danych osobowych Twoich i innych Usługobiorców, w celu realizacji Zleceń i Usług.

 23. W przypadku przejścia praw związanych z Serwisem na inny podmiot, dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy wraz z Serwisem przejdą na nabywcę praw do Serwisu, na co Usługobiorcy wyrażają zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu

§3 Zabezpieczenia i zagrożenia

 1. Migiem24 zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, m.in. w tym celu komunikacja pomiędzy komputerem Usługobiorcy, a serwerem gdy Migiem24 zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

 3. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

 4. Migiem24 informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Migiem24 zidentyfikował następujące takie zagrożenia:

  • możliwość otrzymania spamu;

  • obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

  • obecność i działanie robaków internetowych (worm);

  • możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

  • możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

  • piractwo;

  • sniffing;

  • możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

  • czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

  • możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

 5. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń z ust. 4 Usługobiorca powinien:

  • ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;

  • wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;

  • zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;

  • korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;

  • unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;

  • unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

§4 Sposób kontaktu

 1. W przypadku złożenia przez Klienta Zlecenia przy wykorzystaniu Serwisu, może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Klienta na podany przez klienta adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z Klientem telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu jak również kontaktować się z Klientem w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem.

  • udzielenia odpowiedzi na wiadomości Klienta;

  • przekazania Klientowi informacji dotyczących Zlecenia;

  • wyjaśnienie kwestii płatności za Zlecenia;

  • wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.

 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej Migiem24 może przesyłać do Klienta na podany przez Klienta adres elektroniczny zamówioną informację handlową.

§5 Reklamacje

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby serwisu Migiem24 lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: [email protected]

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej);

  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji).

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania.

 4. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.

 5. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, które stanowi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 6. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy Usługobiorcą będącym Konsumentem a serwisem Migiem24 prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres głównej siedziby: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), na Konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta W ramach powyższego postępowania mogą być rozstrzygane konsumenckie pomiędzy Konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP lub innego niż RP państwa członkowskiego UE a serwisem Migiem24. Wniosek o wszczęcie postępowania można wnieść w postaci papierowej lub drogą elektroniczną.

 7. W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez Konsumenta, Migiem24 informuje reklamującego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 8. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.